Vad är egentligen ”digitaliseringen”?

Långa versionen: 🙂

Digitalisering och ”digital transformation” handlar om människor. Teknik, inte minst digital sådan, är och kommer alltid att vara ett stöd, ett verktyg, en pådrivare och en möjliggörare för oss människor. Varken mer eller mindre. 

Vad som händer runt omkring oss just nu är att utvecklingen som driver vad nya sådana verktyg och möjliggörare kan göra går i sådan rask takt och med det öppnar upp möjligheter för oss som tidigare inte varit tänk- eller genomförbara (praktiskt eller ekonomiskt; tog för lång tid, blev för dyrt, var för svårt etc).

De föder i sin tur nya beteenden och möjligheter etc och vi står plötsligt i ett landskap vi inte riktigt är vana vid eller riktigt förstår oss på – och med det inför en framtid som ter sig allt mer oförutsägbar. Men att bemöta denna ovana och glapp i förståelse med att krypa tillbaka in mot komfortzonen och applicera gamla lösningar på nya problem är inte rätt väg att vandra denna gången.

Vi behöver istället bemöta det på samma sätt som vanligt när vi inte förstår eller kan något tillräckligt bra; med lärande. Och vi måste ta steget tillbaka och inse att lärandet vi är ute efter måste ta avstamp där förståelsen verkligen glappar, med de det hela handlar om, berörda människor.

Vi behöver lära-om (som i engelskans ”re-learn”) hur vi och andra agerar, interagerar och i övrigt beter oss i den nya värld vi befinner oss. Inom de områden och i den kontext som har eller kan ha betydelse för oss som företag och för våra nya och befintliga kunder. Först efter det kan vi titta på vilka möjliggörare just vi kan ta hjälp av i arbetet med hur vi kan skapa och leverera värde till våra kunder på bästa sätt.

För ett företag innebär detta att framgångsreceptet på ett högre plan blir att ta sig an frågeställningarna;

  • Hur arbetar vi på bästa sätt för att göra arbetet så effektivt, meningsfullt och värdeskapande som möjligt?
  • Hur kan vi på bästa sätt skapa en relation till och upplevelse för våra kunder, nya som befintliga, som är meningsfull och skapar värde för dem?

När vi söker svaren på de frågorna behöver vi gräva så pass djupt att vi hittar och kan ta till oss och förstå grundläggande beteenden och behov. 

När vi har identifierat och börjat förstå dessa beteenden och behov i den miljö de tar sig i uttryck, och lyckats påbörja byggandet av en relation och ett samarbete på ett väldigt mänskligt plan – människa-till-människa – medarbetare emellan och med kunder, först då är det dags att börja tänka lösningar och teknik.

Utifrån de beteenden och beteendemönster vi identifierar i medarbetares professionella vardag och i våra kunders liv, kan vi förstå verkliga problem och behov mer på djupet och med det bättre kunna generera antaganden om möjliga framtidsscenarion på kortare och längre sikt att börja testa och lära ifrån.

Denna djupdykning finns det ingen väg runt, inte om vi vill kunna förstå och skapa verkligt värde för de människor som berörs, och med det mena allvar med vår strävan att nå uthållig framgång och bygga verklig och långsiktig konkurrenskraft.

När vi har förståelse för vad problem, behov och verkligt värde kan vara, har vi ett underlag för att kunna skapa det stöd, de verktyg och med det de arbetssätt och kundupplevelser som verkligen kan fungera framgångsrikt (och i längden).

När dessa förmågor (arbetssätt, relation med kund och vad detta resulterar i för skapandet av värde/upplevelser till kund) fått mogna fram tillsammans och så småningom blivit till styrkor och avgörande konkurrensfördelar, kommer vi naturligt att ha landat i ett ifrågasättande av befintlig(a) och utforskande av nya affärsmodeller på vägen. Annars har vi antagligen inte kommit så långt i vår digitala mognad som vi trodde.

Om nu, i och med alla nya möjligheter skapade av digitala / tekniska landvinningar, så många grundläggande förutsättningar för vår verksamhet förändras och förbättras så fundamentalt vore det väldigt underligt och förvånande om inte våra, mer eller mindre, väl beprövade men något föråldrade affärsmodeller kommer att ifrågasättas och förändras också.

Det går liksom inte att komma ifrån. Oberoende av vilken verksamhet vi bedriver, inom vilken bransch och om det är B2C eller B2B, är sättet vi utbyter och omsätter värdet vi skapar i relationen med våra kunder det ultimata kvittot på eller representationen av balansen i denna relationen. På jämvikten i värdeutbytet och uppskattningen av kundvärdet (upplevelsen) vi skapar. Och det kommer att hamna i fokus än mer framöver när maktbalansen förskjuts mer och mer mot den enskilda kunden.

Det affärsmodellen definierar kring hur vi utbyter och omsätter värde i relationen med kund är en så väldigt avgörande del av den samlade upplevelsen, av statusen på relationen och av det upplevda faktiska ”bruksvärdet” för kunden, att ifrågasättandet, förändringen och ”innovationen” av befintliga affärsmodeller nog kommer ganska naturligt för de flesta företag i denna ”mognadsprocessen” tillsammans med sina kunder. När mognaden infinner sig och för med sig helt nya perspektiv på den egna verksamheten och vad man egentligen skapar för värde i relationen med sina kunder.

Från företagets sida bör man vid detta laget ganska länge ha sett det som en fantastisk möjlighet och något som rätt hanterat kan omvandlas till en avgörande framgångsfaktor i den fortsatta (och naturliga) utvecklingen av verksamheten. Och rätt agerat hunnit fått det till viss del bekräftat.

Hur snabbt och effektivt vi kan nyttja dessa förmågor kommer att bli helt avgörande framöver. Hur snart beror lite på vilken ”bransch” man verkar inom. Men det kommer att beröra ALLA. Förr snarare än senare. Så inta rätt perspektiv när ni tittar på hur, vad, när och varför digitaliseringen kommer att beröra er. Och se det då INTE som något som enbart berör och därför bara hanteras isolerat av befintlig eller nystartad ”IT avdelning”. Detta är en avgörande överlevnads- och därmed strategisk fråga för hela företaget, och måste hanteras aktivt av hela ledningsgruppen. Och i någon mån involvera varje enskild medarbetare.

Digitalisering handlar om människan. Att vi robotifierar och på annat sätt ”digitaliserar” och automatiserar delar av verksamheten i företag och samhälle är fantastiska möjliggörare för oss på vägen mot att göra företag och samhälle mänskligare. Det är jag övertygad om, så låt oss arbeta tillsammans för att så blir fallet!

Detta är digitaliseringen och den digitala transformation och mognad vi behöver gå igenom, för mig. Vad är den för dig?

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *