OKRs, Ambition och att agera Smart, Modigt och med Hjärta

– att tänja gränser och ta höjd genom att återkommande ”stretcha” sig till framgång… –

Jag har ett uppdrag. Ett uppdrag som i ”mission in life”. Jag vill medverka till att göra företag och dess medarbetare ambitiösare. Men den ambition jag vill medverka till att trigga handlar mer om viljan och förmågan att tänja på sina egna gränser och överträffa sina egna och andras förväntningar än det handlar om att trigga vilja och förmåga att ”göra karriär” eller att på olika sätt och i olika sammanhang låta målen helga medlen till varje pris…

Det ena behöver inte alltid utesluta det andra, men den egenskap jag vill medverka till att driva på och göra uthållig i ett lite längre perspektiv, mao min ambition i detta sammanhang, tar ett tydligt avstamp i människan, medmänsklighet och positiva mänskliga drivkrafter och behöver därför märkbart genomsyras av och bottna i detta avstamp.

”…ett tydligt avstamp i människan, medmänsklighet och positiva mänskliga drivkrafter…”

Vi brukar säga att företag och företagets medarbetare behöver agera Smart, Modigt och med Hjärta för att klara av och bli framgångsrika i den affärsera vi befinner oss. Att fungera som ett ambitiöst mänskligt system som bygger på;

  • mänskliga relationer (medarbetare emellan och mellan medarbetare och kund / intressent) genom att verkligen engagera människorna som är inblandade
  • …och ett samtidigt ständigt utforskande och lärande för att få både människor och företag att växa.

Just här hittar vi relationen mellan att vara ambitiös och att agera smart, modigt och med hjärta. Jag vill säga att förmågan att agera smart, modigt och med hjärta beskriver och sammanfattar – med andra ord ramar in – vad vi menar med att vara ambitiös i detta sammanhang. De förmågorna fungerar som en vägkarta och mognadsmodell för vilka egenskaper vi behöver etablera, förstärka och använda effektivt för att nå framgång med vår ambition. Den sorts ambition vi menar att man behöver sträva efter att ha för att kunna driva en verksamhet framåt och med uthållig framgång.

Om vi zoomar ut lite, innebär i det lite vidare perspektivet att vara ambitiös att vi behöver agera:

SMART genom att agera systematiskt och ständigt lärande, att fungera som ett effektivt anpassningsbart system…

…samtidigt som vi agerar…

MODIGT genom att våga utmana oss själva, våga inspirera och leda varandra till stordåd och att ta höjd genom att och när vi provar nya tillvägagångssätt, skapar nya relationer och pekar ut och arbetar mot nya mål

…hela tiden som en följd av att vi agerar…

Med HJÄRTA genom att skapa engagemang och väcka passion hos varandra (medarbetare och kunder), och som en naturlig följd av detta skapar en uthållighet / hållbarhet i vad vi gör; ett starkt och uthålligt hjärta är den bästa motorn och segerreceptet i det långa loppet.

Om vi tittar lite på hur vi dagligdags använder oss av uttrycket att vara ambitiös t ex genom ett axplock från ordböckernas definitioner hittar vi följande:

framåtsträvande, arbetsam, trägen, energisk, flitig, ihärdig, driftig, företagsam, allvarligt syftande, plikttrogen, målmedveten, ärelysten, uppåtsträvande.

Många synonymer, men också en del olika perspektiv på i grunden samma egenskap. Jag vill lyfta fram storheterna framåt- och uppåtsträvande i sammanhanget. Eller snarare vektorn som skapas om man ser på dessa som storheter (framåt och uppåt) utmed två axlar (i ett tänkt koordinatsystem).

framåtsträvande […] uppåtsträvande.

För mig visualiserar denna enkla bilden ganska mycket av vad ambition är, och sammanfattar litegrann vad det innebär att agera smart, modigt och med hjärta. ”Up and to the right” är bildspråket som symboliserar idealtillståndet, men verkligheten kommer oftast litegrann i vägen för en helt symmetrisk kurva uppåt och till höger.

Men vi pratar här om en strävan framåt och uppåt och kan konceptuellt symbolisera ”kraften” ambition med detta idealtillståndet. Att sträva inbegriper en avsikt, en ansats och ett arbete med / mot något. Ambition för mig symboliseras alltså av att ständigt, nyfiket och målmedvetet söka sig framåt och hela tiden sätta siktet högtAtt hela tiden outtröttligt söka rörelsen uppåt och åt höger.

”Ambition för mig symboliseras alltså av att ständigt, nyfiket och målmedvetet söka sig framåt och hela tiden sätta siktet högt.”

För att trigga och driva på denna framåt- och uppåtsträvande mänskliga urkraft kan vi både träna oss i att hantera den på bästa sätt samtidigt som vi skapar gynnsamma förutsättningar för den att få frodas. För att få så bra utväxling av den som möjligt. En väldigt viktig del i denna utväxlings- eller hävstångseffekt är att vi då bidrar aktivt till att välmåendet är och blir så högt som möjligt, dvs att människor mår bra och frodas i den miljö de arbetar samtidigt som det värde vi skapar tillsammans ger en så meningsfull upplevelse som möjligt i mottagarens ögon.

Hjärtat är den del av vår ”motor” som ger kraft och liv och som vi i längden helt enkelt inte klarar oss utan. Det är just här nämnda mänskliga urkraft har sitt ursprung, sin källa, vare sig vi vill eller kan erkänna det eller inte. Vi kan kalla det engagemang, driv eller passion, och den enkla sanningen är att utan ett bultande, pumpande välmående hjärta kommer vi inte långt.

”…utan ett bultande, pumpande välmående hjärta kommer vi inte långt.”

Om vi inte är beredda att blotta denna insikt inför våra egna och våra kunder, inte beredda att blotta vårt hjärta och med det visa viss sårbarhet, kommer vi inte att släppas in och få tillgång till den motor – hjärtat – som driver detta engagemang hos var och en. Till det driv eller den passion, varken från medarbetare eller kunder, vi behöver för att nå uthållig framgång. Vi får inte glömma bort att vi alla är människor, hur ”professionella” vi och vår kontext än må vara. Och det vi pratar om här är något väldigt mänskligt.

Jag har tidigare resonerat om vikten av meningsfullhet för välmående medarbetare och företag, och argumenterat lite för hur OKRs kan vara en lämplig väg för att uppnå sådan meningsfullhet. Det är med detta vi knyter samman OKRs och ambition. OKRs är ramverket vi tillämpar för att definiera och sedan arbeta efter för att uppnå effekten (effekterna) vi söker med vår ambition. Vi kan också beskriva det som att vi agerar med egenskaperna smart, modigt och med hjärta och de förmågorna de driver, som motorer för att uppnå de mål vi har och sätter. Detta är vår modell för vad vi vill åstadkomma och hur – vårt grundrecept för framgång. För att uppnå och infria vår ambition.

”OKRs är ramverket vi tillämpar för att definiera och sedan arbeta efter för att uppnå effekten (effekterna) vi söker med vår ambition.”

Grundbulten i detta resonemanget är alltså att OKRs är en ambitionsmodell, och att vår strävan efter effekterna av (ha som ambition) att agera smart, modigt och med hjärta skapar meningsfullhet. Jag hade lika gärna kunnat byta rubriken på mitt föregående inlägg ”KASAM genom A-B-C-D med OKRs” till något i stil med ”Att förverkliga ambition genom att agera smart, modigt och med hjärta skapar meningsfullhet, hävstänger och meningsfulla framsteg i verksamheten”.

Jag landar alltså i att en tillämpning av OKRs i verksamheten är ett sätt att definiera ett företags ambition. Att konkret beskriva, kommunicera, rulla ut och agera på en välförankrad och inkluderande dito. Och att om det genomförs baserat på vad vi har definierat här som att agera smart, modigt och med hjärta, ökar man sannolikheten för framgång med den ambitionen mångfalt. För att vi då lyckas väcka, trigga och driva det mänskliga engagemanget, att skapa meningsfullhet och genom det välmående och triggade medarbetare. Det hela blir som ett system för en ”distribuerad ambition”, en fördelning av den mänskliga urkraften ambition i företagets alla och samtidigt allra viktigaste ”delkomponenter”; inblandade och berörda människor.

Och till det företagets alla konkurrenter säger jag då bara – ”Se upp!” 🙂 …eller ”Följ dem (för tusan)!”

Peter Berggren

Peter Berggren jobbar på Lean Forward AB i Malmö med att hjälpa företag lyckas med OKRs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *